Hochland Tux
Preistabelle
Saison Preis
Saison D
07.01.2024 - 27.01.2024
€ 57,-
Saison E
27.01.2024 - 13.04.2024
€ 57,-
Saison C1
13.04.2024 - 05.05.2024
€ 57,-
Saison A1
05.05.2024 - 22.06.2024
€ 53,-
Saison B
22.06.2024 - 07.09.2024
€ 55,-
Saison A2
07.09.2024 - 05.10.2024
€ 55,-
Saison C2
05.10.2024 - 21.12.2024
€ 57,-
Saison F
21.12.2024 - 11.01.2025
€ 65,-